Bảng vàng GrabCar
Top 10 đối tác GrabCar
có tỉ lệ cuốc xe 5 sao cao nhất
1
1222106 - Hà Nội
90.5% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
2
3270081 - Hà Nội
85.8% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
3
157362 - Hà Nội
80.8% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
4
613209 - Hà Nội
78.7% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
5
965594 - Hà Nội
73.7% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
6
1161274 - Hồ Chí Minh
71% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
7
1953426 - Hà Nội
68.3% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
8
1216645 - Hà Nội
67.7% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
9
1166793 - Hà Nội
65.7% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
10
3520505 - Hồ Chí Minh
65.3% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
Dữ liệu tính từ ngày 01/09 - 31/10
Bạn không nằm trong top 10 tuần này? Hãy tiếp tục cố gắng hoàn thiện dịch vụ!
Cuộc thi sẽ còn kéo dài tới hết tháng 10/2018.
GIẢI ĐẶC BIỆT
IPHONE 8
Bảng vàng GrabBike
Top 10 đối tác GrabBike
có tỉ lệ cuốc xe 5 sao cao nhất
1
665519 - Hồ Chí Minh
85.4% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
2
1466534 - Hà Nội
81% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
3
519605 - Hồ Chí Minh
77.2% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
4
154636 - Hà Nội
76.7% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
5
1235920 - Hà Nội
73.1% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
6
1493538 - Hồ Chí Minh
72.8% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
7
3373581 - Hà Nội
70.4% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
8
574019 - Hà Nội
69.3% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
9
914785 - Hà Nội
69% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
10
902491 - Hà Nội
69% tỉ lệ cuốc xe 5 sao
Dữ liệu tính từ ngày 01/09 - 31/10
Bạn không nằm trong top 10 tuần này? Hãy tiếp tục cố gắng hoàn thiện dịch vụ!
Cuộc thi sẽ còn kéo dài tới hết tháng 10/2018.
GIẢI ĐẶC BIỆT
IPHONE 8